برچسب ها :جنگ عشق

یه حرفایی هست

عکس طراحی بوسیدن عاشقانه مرد
 یه حرفایی تو دلت هست که….
جمع میشه…
جمع میشه…
جمع میشه…
همه رو با هم میگی؛
جنگ میشه!




آغوش تو

آغوش عاشقانه دختر و پسر
آغوش ِ تو تنها سرزمینیست
که ساکنانَش در آن
برای محدود شدن ِ مرزهایَش می جنگند.

"منبع"