عکس نوشته خدا
سه حرف دارد
اما برای پر کردن تنهایی من…
حرف ندارد!

خدا