برچسب ها :گناه

دلم تنگ نیست… تنها منتظر بارانم!

نقاشی دختر در باران
منتظر بارانم
در خلوت کوچه هایم باد می آید؛
اینحا من هستم؛
دلم تنگ نیست… تنها منتظر بارانم
تا قطره هایش بهانه ای باشند
برای نمناک بودن لحظه هایم
و اثباتی بر بی گناهی چشمانم
گناه

گناه [Blue Eyes]
گناه شکستن روزه های امسال هم پای تو
این رمضان هر روز باید غم تو را بخورم…!
قضـــاوت!

قضاوت [Blue Eyes]
قضاوت در مورد اشتباهات دیگران آسان است…
اما
پی بردن به خطاهای خودمان دشوار!!!