پادشاه [Blue Eyes]
پادشاه باش …
حتی اگر قلمروانت به اندازه ی عرض شانه هایت باشند!

کوروش کبیر