خواب [Blue Eyes]
تازگی ها از خواب که بیدار می شوم؛
تازه کابوس هام آغاز می شوند!