برچسب ها :چشم آبی

نازِ چشم

عکس پلنگ با چشم های ناز
گفته بودی که چرا محو تماشای منی
آنچنان مات که یکدم مژه بر هم نزنی
مژه بر هم نزنم تا که زِ دستم نرود
ناز چشم تو ، بقدر مژه بر هم زدنی….

"فریدون مشیری"
جزئیات چشم هایت

جزیات چشمانت [Blue Eyes]
جزئیات ِ چشمهایت
کلیات ِ زندگی ِ من است . . .  !
مادر!

مادر [Blue Eyes]
دندانم شکست، برای شن ریزه ای که در غذایم بود.
درد کشیدم ، نه برای دندانم ،برای کم شدن سوی چشم مادرم

"حسین پناهی"
جهنم

جهنم [Blue Eyes]
جهانم بی تو الف ندارد!