برچسب ها :پرواز

فهم تقدیر

عکس پرنده در قفس
پرنده ای که پرواز بلد نیست؛
به قفس می گوید…
«تقدیر»
نقش پرواز

نقاشی عاشقانه
من تمام شعرهایم را در وصف نیامدنت سروده ام..
اگر یک روز ناگهان ناباورانه سر برسی ..
دست خالی ..
حیرت زده..
از شاعر بودن استعفا خواهم کرد
نقاش میشوم!!
تا ابدیت.. نقش پرواز را بر میله های تمام قفس های دنیا خواهم کشید..
خواب پرواز

خواب پرواز [Blue Eyes]
بر بالشی که از مرگ پرندگان پر شده است ، نمی توان خواب پرواز دید.
اسیر

اسیر [Blue Eyes]
پروانه زندگی من اسیر تارهای عنکبوتی ست
که عنکبوت آن سیر است
نه می تواند پرواز کند…و نه می میرد.