درک کردن و سردرگمی در شهر شلوغ
حتی اگر درمیان مردمان این شهر شلوغ
یک نفر تو را بفهمد کافیست!

"وبلاگ میلاد"