برچسب ها :نا امیدی

بهترین غریبه

عکس قلب کنار ساعت
ما به هم نمی رسیم 
اما…
بهترین غریبه ات می مانم،
که تو را همیشه دوست خواهد داشت
دست اتفاق

دست اتفاق [Blue Eyes]
نمیدانم چه کسی دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفته است,
که دیگر نمی افتد..!…