برچسب ها :نامردی

تنهاییِ باران

baran-tanhaee-[Blue Eyes]
هی باران !!!
دلت را خوش نکُن به ذوق مردم از باریدنت!!!
این "جماعت " زمانی تورا میخواهند که برایشان صرف داشته باشی…
وقتی دلشان تورا میخواهد که هوا گرم باشد…
زمین خُشک باشد…
همین که خیسشان کُنی ُ لباسشان کثیف شود….
همین که ناخواسته ضرر برسانی….
همین که برنامه هایشان را لغو کُنی….
همین که دیگر برایشان به ظاهر هیچ فایده ای نداشته باشی
خواهند رفت…!
تو را به " فُحش " خواهند کشید
و در پشت درهای بسته تنها خواهند گذاشت!
اما نگران نباش !!!!!!!
تو تنها نیستی….
رفتارشان با " مَن " هم شبیه توست..
حرف های پشت سرم

حرف های پشت سر
پشت سرم حرف بود…
حدیث شد…
می ترسم آیه شود !
سوره اش کنند به جعل !
بعد تکفیرم کنند این جماعت نا اهل!!!