برچسب ها :ناز

چشم هایت را به من بدوز

عروسک توله سگ با چشم های زیبا به همراه قلب
چشم هایت
 را به من بدوز؛

به نگاه «تو» می آیم!
بوی آدمیزاد

گرگ و بوی آدمیزاد
دیگر بوی آدمیزاد نمی دهیم !
گرگ ها هم برای خوردنمان ناز میکنند …
بند کفش دل

بند کفش عشق
‫آنقدر برای دیدنت عجله کردم که هنوز،
"دلم"
بند کفش هایش را نبسته بود!
با همان حال، تمام دشت را دویدم تا به تو برسم؛
که مبادا پیش از من "ناز نگاهت" خریدار پیدا کند
آخر شنیدم که کسی میگفت:
شقایقها هم عاشق میشوند…!!!
نازِ چشم

عکس پلنگ با چشم های ناز
گفته بودی که چرا محو تماشای منی
آنچنان مات که یکدم مژه بر هم نزنی
مژه بر هم نزنم تا که زِ دستم نرود
ناز چشم تو ، بقدر مژه بر هم زدنی….

"فریدون مشیری"
ناز

ناز مداد [Blue Eyes]
قلبم را می شکافم و می فروشمش…
با نیمی از پول نازت را می خرم …
و با نیم دیگرش یک بسته مداد رنگی تا نازت را بکشم…!