برچسب ها :معرفت

بی معرفت نیستم

عکس دختر بچه با چتر در جاده
بی معرفت نیستم
ولی مزاحم کسی که مشغول فراموش کردن منه…
نمیشم!!!
رفیق قدیمی

قدیمی [Blue Eyes]
یادته قدیما محبت، معرفت و رفاقت بین همه معنی داشت…
قدیمی می خوامت! 
معرفت

معرفت [Blue Eyes]
صبرت که تمام شد نرو!
معرفت تازه از این جا شروع می شود…