برچسب ها :مرگ

خبر

عکس گل رز در کنار نامه و قلم

در دلم خواستن مرگ کسی نیست ولی * کاش هر کس به تو دل بست، بیاید خبرش
آغوش خاک

عکس دختر تنها نشسته روی زمنی
حسادت
نکن..
آنکه بعد از تو مرا سخت در آغوش می گیرد؛
خاک است!
مرگ عاشقانه

baran [Blue Eyes]
باران که هیچ…
در کنار تو… مرگ هم عاشقانه است.
خواب پرواز

خواب پرواز [Blue Eyes]
بر بالشی که از مرگ پرندگان پر شده است ، نمی توان خواب پرواز دید.
مرگ

hipster_glasses-wallpaper-1280x1024 [Blue Eyes]
مرگ انســـان زمـانیســت که
نـــه شـــب بهانــه ای بـرای خـــوابـیـدن دارد
و نـــه صـــبح دلیلی بـرای بیــــدار شــــدن . . .
عشق

عشق
نه کسی منتظر است…
نه کسی چشم به راه…
نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه
بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟
وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه