برچسب ها :مرده

هوای مردن

هوای مردن [Blue Eyes]
هوای مردن….
بیخ گوش من است
همان جایی ک روزی….
رد نفس های زندگی ام بود
زندگی

زندگی [Blue Eyes]
اگر در زندگی ات بالا و پایین ها وجود نداشته باشد تو مرده ای.