برچسب ها :لحظه های تلخ

ثانیه های بی تو

ساعت جیبی عاشقانه
کنارم که هستی
زمان هم مثل من دستپاچه می شود
عقربه ها دوتا یکی میپرند 
اما همین که میروی
تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم
جانم را میگیرند ثانیه های بی تو.
دیگه مهم نیست!

عکس گربه ناز دراز کشیده
لحظاتی وجود دارند که دراز کشیده ای و خیره به آسمان؛
و یک چیزی مثل صاعقه وجودت را خالی می کند
زیرلب میگویی : دیگه مهم نیست !