برچسب ها :قلمرو عشق

مال خودم!

صدا کردن عاشقانه
می توانم تو را " مال خودم " صدا کنم ؟
 آن وقت …
 من اسمم را فراموش میکنم 
 و تو هم می توانی مرا
 " مال خودم " صدا کنی !
پادشاه

پادشاه [Blue Eyes]
پادشاه باش …
حتی اگر قلمروانت به اندازه ی عرض شانه هایت باشند!

کوروش کبیر