برچسب ها :قفس

فهم تقدیر

عکس پرنده در قفس
پرنده ای که پرواز بلد نیست؛
به قفس می گوید…
«تقدیر»
نقش پرواز

نقاشی عاشقانه
من تمام شعرهایم را در وصف نیامدنت سروده ام..
اگر یک روز ناگهان ناباورانه سر برسی ..
دست خالی ..
حیرت زده..
از شاعر بودن استعفا خواهم کرد
نقاش میشوم!!
تا ابدیت.. نقش پرواز را بر میله های تمام قفس های دنیا خواهم کشید..
بال

بال [Blue Eyes]
تا بال نداشته باشم؛
قفس تنگ نیست…!