برچسب ها :فروغ فرخزاد

آغاز

عکس بامبو- سایت چشم های آبی
آری آغاز، دوست داشتن است
گرچه پایان راه نا پیداست
من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست 

"فروغ فرخزاد"
لبخند سرد

لبخند سرد [Blue Eyes]
شهامت می‌خــواهد
سرد باشی،
امّا، گرم لبخند بزنی!
"فروغ فرخزاد"