برچسب ها :عمق رابطه

سرد و گرم

سرد و گرم عاشقی
سرد بودنم را بگذار به حساب گرم بودنت با دیگران . . .!
نبض رابطه

نبض رابطه [Blue Eyes]
رابطه ای که مرده ،مرده…. هی دوباره نبضشو نمی گیرن!
سپاس

فراموشم نکرد [Blue Eyes]
تمام سپاسم از کسی است که به من نیاز نداشت
اما فراموشم نکرد
از تو نوشتن

هوا [Blue Eyes]

این جا برای از تو نوشتن هوا کم است!
مادر!

مادر [Blue Eyes]
دندانم شکست، برای شن ریزه ای که در غذایم بود.
درد کشیدم ، نه برای دندانم ،برای کم شدن سوی چشم مادرم

"حسین پناهی"
عمق رابطه

عمق رابطه [Blue Eyes]توی رابطه هاتون گاهی سنگ بندازین
تا عمقش براتون مشخص بشه  . . .