برچسب ها :عشق پاک

به سختی می خروشم: های باران!

عشق به باران
به سختی می خروشم: های باران!…
تو که جان میدهی بر دانه در خاک
غبار از چهرِ گل ها می کُنی پاک
غمِ دل هایِ ما را شستشو کن
برای ما سعادت آرزو کن
"
فریدون مشیری"
مثل باران-مثل مروارید

قطره آب روی برگ
من نمیگویم درین عالم
گرم پو، تابنده، هستی بخش
چون خورشید باش
تا توانی
پاک، روشن
مثل باران
مثل مروارید باش 

"فریدون مشیری"
عشق یعنی…

عشق یعنی... [Blue Eyes]
عشق یعنی پاک بودن در فساد
…آب بودن در دمای انجماد