برچسب ها :شوخی

پست ترین آدم ها

عکس دختر ناراحت
پست ترین آدمها کسانی هستند که؛
به دست گذاشتن روی
نقطه ضعف دیگران
میگویند :
شوخی..

"منبع"
شوخی

سایت عاشقانه- وال ای
حقایق گاهى وقتا توى شوخى پیـدا میشه
اما خیلى احمقانه اس اگه فکر کنیم
آدمها توى شوخی دلشون نمیشکنه…

"ویلاگ میلاد"
آخر

آخر [Blue Eyes]
می دانم!
آخر یک روز …
خسته می شوی از نیامدنش!
شوخی که نیست!
مگر آدم …
چقدر می تواند نیاید!!