او [Blue Eyes]
خالق من «بهشتی» دارد، نزدیک، زیبا و بزرگ؛ 
و «دوزخی» دارد، به گمانم کوچک و بعید؛ 
و در پی دلیلیست که ببخشد ما را … 

«دکتر علی شریعتی»