دست اتفاق [Blue Eyes]
نمیدانم چه کسی دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفته است,
که دیگر نمی افتد..!…