برچسب ها :سهراب سپهری

چینی تنهایی

چینی نازک تنهایی سهراب سپهری
به سراغ من اگر می آیید
نرم وآهسته بیایید ، مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من 

"سهراب سپهری"
شقایق شعر سهراب

شقایق
اى دوست !
تو همان شقایق معروف شعر خوب سهرابى !
تا تو هستى زندگى باید کرد . . .
صبر کن ای سهراب

sohrab-ghayegh [Blue Eyes]
آری تو راست می گویی
آسمان مال من است
پنجره ، فکر ، هوا ، عشق ، زمین ، مال من است
 باز اما سهراب، تو قضاوت کن که
بر دل سنگ زمین جای من است؟
من نمی دانم که چرا این مردم
دانه های دلشان پیدا نیست.
صبر کن ای سهراب…!!!
قایقت جا دارد…!؟؟
من هم از همهمه ی داغ زمین بیزارم.!!!
خدا

پیچک [Blue Eyes]
ایمان بیاورید به خدایی که به پیچک فرمود:  "نرده را زیبا کن"
سهراب سپهری
آدم اینجا تنهاست…

آدم اینجا تنهاست
دوستـــــــی هـــــــا بیـــــــــــــرنـــگ
بـــــی کســـــی هـــــــا پیــــداســــت …
راســـت مـــــی گفت سهـــــراب …
آدم اینجــــــــا تنــــــهاست