دل گرمی
این روزها دل گرمی می خواهم وگرنه چیزی که زیادست سرگرمیست.