سایه و نور و درخت
سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست !
 به سوی نور که باشی
 سایه ها در پس تواند حتی آنگاه که ایستاده ایی . . .