tole-omr [Blue Eyes]
طول عمرم دست تو بود
من فقط روزهای با تو بودن را زندگی کردم…