اضافی [Blue Eyes]
اگه حوصلشو نداری بش بگو.
اما…هیچ وقت؛
جوری رفتار نکن ؛
که فک کنه اضافیه!