قدیمی [Blue Eyes]
یادته قدیما محبت، معرفت و رفاقت بین همه معنی داشت…
قدیمی می خوامت!