عکس قلب در چراغ راهنما
یادت باشه
وقتی دلبر داری
باید از بقیه "دل" برداری . . .