برچسب ها :درد عشق

اشک عشق

اشک روی جمله دوستت دارم

و عشقت
مثل بخاری نفتی قدیمی مادر بزرگ،
بیشتر اشکم را در می آورد…
تا گرمم کند!
درد لب های خندان

دختر با کلاه
گاهی لبهای خندان
بیشتر از چشم های گریان
درد می کشند !
کشیدن زجر و مصرف زندگی

زجر کشیدن
 قیافه ام تابلو شده بود !
گفتن : چی میکشی ؟
گفتم : زجر !
گفتن : نه یعنی چی مصرف میکنی ؟
گفتم : زندگی … !
سرزنش

sarzanesh [Blue Eyes]
می خـــواهی سرزنشم کنی ؟
کفش هایم را بپوش…
راهم را قدم بزن…
دردهایم را بکِش…
سال هایم را بگذران…
بعد حق داری سرزنشم کنی!