برچسب ها :درد دل عاشقانه

التماس

التماس [Blue Eyes]
التماس مال دیروز بود…
مال وقتی که ساده بودم… !
امروز می خواهی بروی؟
هیِـــــس…
فقط برو!
سکوت…

سکوت [Blue Eyes]
این روزها دلم اصرار دارد
فریاد بزند
اما …
من جلوى دهانش را میگیرم !
وقتى میدانم کسى تمایلى به شنیدنش ندارد
این روزها من خداى سکوت شده ام …
خفقان گرفته ام تا آرامش اهل دنیا خط خطى نشود
هنوز برایت می نویسم

[Blue Eyes]
هنوز برایت می نویسم
درست شبیه پسرکی نابینا که هر روز برای ماهی قرمز مرده اش غذا می ریزد . . .
درد

درد
آدمی را دیدم با سایه ی خود درد و دل میکرد !
چه رنجی میکشد او
وقتی هوا ابریست . . .
انسان های بزرگ

 

انسان های بزرگ [Blue Eyes]

انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد ؛
دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است
و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است.
حـــالم گرفتـه…

n
حـــالم گرفتـه از این شــهر
کــه آدم هایـش همچــون هوایش ناپایدارنــد..
گــاه آنقـــدر پــاک کــه باورتــــ نمی شود..
گـاه آنقــدر آلــوده که نفســت می گیـــرد.
  • صفحه 10 از 10
  • 1
  • ...
  • 8
  • 9
  • 10