بال [Blue Eyes]
تا بال نداشته باشم؛
قفس تنگ نیست…!