برچسب ها :جهنم

بودن یا نبودن (سیمین دانشور)

bodan-ya-nabodan-[Blue Eyes]
گاهی آدم می ماند بین بودن یا نبودن ؛
به رفتن که فکر می کنی
اتفاقی می افتد که منصرف می شوی،
می خواهی بمانی 
رفتاری می بینی که انگار باید بروی..!
و این بلاتکلیفی 
خودش کلــــــی جـــــــهنم است … 

"سیمین دانشور"
جهنم

جهنم [Blue Eyes]
جهانم بی تو الف ندارد!