برچسب ها :جملات کوتاه و پرمعنی

خیلی راحت-خیلی سخت

دوست [Blue Eyes]گاهیـــــ بعضی هارو
خیلـــــی راحتـــــــ میبخشـی
چونـ دوست داریــــ، بازمـ تو زندگیتــــ باشـن…
زیبایی

قلب ستارگان [Blue Eyes]
آنگاه که…
ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه آرزوهایت حس میکنی؛
به خاطر بیاور که …. زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است.
قدرت تنهایی

تنها [Blue Eyes]

تنها بودن قدرت می خواهد
و این قدرت را کسی به من داد ،
…که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم