تعبیر خواب عشق
من خواب دیده ام 
 که تو تعبیر می شوی !