برچسب ها :جدایی

قهر

قهر طولانی [Blue Eyes]
هیچ وقت با کسی که زیاد دوسش داری طولانی قهر نکن!
بی تو زندگی کردنو یاد میگیره…
این جا زمین است!

اینجا زمین است [Blue Eyes]
این جا زمین است…
بدبخت هارا مستند می کنند،
خوشبختی را سریال،
و از جدایی ها فیلم می سازند…