انتظار- سایت عاشقانه چشم های آبی
تو می توانی نیایی
ولی من
نمی توانم منتظرت نباشم.