برچسب ها :بی وفایی

دار خاطرات

دار [Blue Eyes]
دار بزن … خاطرات کسی که تـو را دور زده
"تقدیمی"
آتشِ نبودن

آتش رفتن [Blue Eyes]
ابراهیم که نیستم می گذاری می روی
این آتشِ نبودنت بر من گلستان نخواهد شد.

"تقدیمی"
سپاس

فراموشم نکرد [Blue Eyes]
تمام سپاسم از کسی است که به من نیاز نداشت
اما فراموشم نکرد