عکس دختر تنها در طبیعت
بی تابم نمی شوی؛
بی قراری نمی کنم؛
فراموشی مان مبارک!!!