عکس عاشقانه از انگشتان دست
پاییز یا زمستان… چه تفاوتی دارد؟
حضورت…
صدایت…
نفس‌هایت…
و گرمی دستانت…
بهاری می‌کند سرزمین مرا…