کاش بارون بگیره [Blue Eyes]
کاش..
کاش” بارون “بگیره
کاش” بارون “بگیره و شیشه بخار کنه…
و من همه دلتنگیهامو روش ها کنم…
و با گوشه آستین همه دلتنگی هامو پاک کنم…
و… خلاص…!