برچسب ها :انصاف

من…!

من هستم [Blue Eyes]
من… هستم!
قدرتمند ترین کلمات هستند
چرا که هر کلمه ای که بین این دو قرار دهید
واقعیت شما را شکل می دهد!…
این جا زمین است!

اینجا زمین است [Blue Eyes]
این جا زمین است…
بدبخت هارا مستند می کنند،
خوشبختی را سریال،
و از جدایی ها فیلم می سازند…
انصاف نبود…

انصاف نبود انصاف نبود رفتنت باخودت باشد، فراموش کردنت با من