اجازه
اجازه ؟؟
ما فقط با بودنتون تمرین کرده بودیم…
از نبودن امتحان گرفتین.
نامردیه… ما نخونده بودیم!