گرگ
اینجا، در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند
دیگر گوسفند نمیدرند

به نی چوپان دل می سپارند و گریه می کنند…

"حسین پناهی"