بگذار [Blue Eyes]بـگـذار سـخـت باشم و سـرد !!
بـاران کـه بـاریــد… چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه!!!
خـورشـیـد کـه تـابـیـد… پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !!!
اشـک کـه آمـد… دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!!
او کـه رفـت،
نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت…

(فریدون مشیری)