آهگ زنگ [Blue Eyes]
آهنگ زنگ من رو موبایلت با بقیه فرق داشت؛
ولی آهنگ زنگت رو موبایلم مثه بقیه بود!!!
تو به خاطر اینکه بفهمی منم …
و من به خاطر این که فک کنم تویی!