عکس بچه ناز خوابیده تو لباس بزرگ
بزرگ که میشوی؛
غصه هایت زودتر از خودت قد می کشند،
درد هایت نیز!
غافل از آنکه لبخندهایت را،
در آلبوم کودکی ات جا گذاشتی…!!!