ولادت

w12p [Blue Eyes]ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق (ع) مبارک

پیامبر اکرم (صلی الله علیه آله) :
از جمله بندگان آن کس پیش خدا محبوبتر است که برای بندگان سودمندتر است .

امام جعفر صادق (علیه السلام) :
دنیا مانند آب دریاست که هر چه شخص تشنه از آن بیشتر آشامد ، تشنگیش بیشتر شود تا او را بکشد . 
دلتنگی

دلتنگی
مــی‌ایستــم کنــار دریــا
و طلــوع تــو را
انتظــار مــی‌کشــم!
بــا مــوج بلنــد مــی‌خیــزم!
بیــایــی ابــر مــی‌شــوم
در آغــوش تــو ؛
نیــایــی مــی‌ریــزم . . .
یاد من کن

یاد من کن [Blue Eyes]
هرکجا سازی شنیدی…
از دلی رازی شنیدی…
چون شدی گرم شنیدن…
وقت آه از دل کشیدن
یاد من کن..
یاد من کن…
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

تنهایی [Blue Eyes]
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ…
حتی وﻗﺘﯽ ﭼﺮاغ اﺗﺎﻗﻢ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ,
حتی وﻗﺘﯽ از او ﺧﺴﺘﻪ ام و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ,
ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ از او ﻏﺎﻓﻠﻢ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﮔﺮم ﮔﺮﻓﺘﻪ ام!
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ دوﺳﺘﺶ دارم
ای کاش…

love-31-1920x1080 [Blue Eyes]
امشب ؛
هنگام خوابیدن با خود قدری فکر کنیم …
امروز چه کرده ایم
که فردا لایق زنده ماندن باشیم.
حـــالم گرفتـه…

n
حـــالم گرفتـه از این شــهر
کــه آدم هایـش همچــون هوایش ناپایدارنــد..
گــاه آنقـــدر پــاک کــه باورتــــ نمی شود..
گـاه آنقــدر آلــوده که نفســت می گیـــرد.