dokhtar [Blue Eyes]همه ی دختران باید
شعری داشته باشند، که برای آنان نوشته شده باشد
حتـی اگر لازم باشد برای این کار
آسمان به زمین بیاید….
"ریچارد براتیگان"